Fundusze EU - purellasuperfoods.pl

Fundusze EU

Program Operacyjny o Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.


Tytuł projektu: „Uruchomienie produkcji przekąsek dla dzieci opracowanych na podstawie przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych”


Wartość projektu: 16 252 537,28 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 9 067 450,00 PLN


Cel Projektu: Purella realizuje projekt inwestycyjny, którego celem jest podniesienie konkurencyjności firmy na rynku polskim oraz wejście z nowymi produktami na rynek międzynarodowy.

Cel ten zrealizowany zostanie przede wszystkim poprzez wprowadzanie na rynek nowych produktów oraz rozszerzenie gamy produktów już dostępnych. 


Nowe i udoskonalone produkty zostały opracowane na skutek zleconych prac B+R. Ich wdrożenie umożliwi osiągniecie założonego celu głównego projektu, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów szczegółowych:

-wprowadzenie na rynek trzech nowych produktów w oparciu o prace B+R wykonanych na zlecenie Spółki;

-wprowadzenie na rynek udoskonalonych produktów, których udoskonalenia zostały osiągnięte na skutek przeprowadzonych prac B+R.

Zrealizowanie projektu pozwoli firmie na utworzenie nowego zakładu, poprawienie konkurencyjność́, a w konsekwencji na systematyczne ugruntowanie pozycji rynkowej.
Purella Food Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach finansowania projektu grantowego

w ramach: Działania 1.3: „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów

badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa


Celem projektu jest: „Opracowanie linia zdrowych przekąsek dla dzieci w wieku szkolnym na podstawie przeprowadzonych prac

badawczo – rozwojowych przez Purella Food Sp. z o.o.”


Dofinansowanie projektu z UE: 1.616.000 PLN

Purella Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa Purella Sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne.


Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na nowych rynkach zagranicznych w ramach sprzedaży przekąsek superfoods, zdywersyfikowanie źródeł przychodów, uniezależnienie od fluktuacji na rynku krajowym, zwiększenie rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych. Dodatkowo dzięki temu firma osiągnie przychody z eksportu na nowe rynki, tj. Dania, Królestwo Niderlandów, Norwegia i Szwecja, a także wykreuje wizerunek firmy jako solidnego partnera biznesowego oferującego wysokiej jakości produkty.


Dofinansowanie projektu z UE: 323 765. 00 PLN